ประกาศ ก.ต.ช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ด้าน

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เกี่ยวกับประกาศ ก.ต.ช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ด้านคือ

🔹️ด้านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
🔹️ด้านกฎหมาย
🔹️ด้านการพัฒนาองค์กร
🔹️ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Scroll to Top