ประกาศ

แผนการดำเนินงานทุน ก.พ.และหลักสูตรอบรมภายนอก ตร.ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการดำเนินงานทุน ก.พ. และหลักสูตรอบรมภายนอก ตร. ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการดำเนินงานทุน ก.พ.และหลักสูตรอบรมภายนอก ตร.ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ Read More »

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้คะแนนและให้ข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร ผ่านช่องทาง ดังนี้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับข้าราชการตำรวจที่มีอายุราชการ 1 ปีขึ้นไป – https://itas.nacc.go.th/go/iit/pxcaxg แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ – https://itas.nacc.go.th/go/eit/pxcaxg

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Read More »

Scroll to Top