โครงการชุมชนยั่งยืน บ้านทุ่งแม่บัว สภ.คลองหอยโข่ง

        ความสำเร็จในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน บ้านทุ่งแม่บัวของสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
        ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาผู้ติดยาเสพติดจากในชุมชนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด
        เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ พี่น้อง ในชุมชนที่ได้ลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมกอดและเป็นที่ยอมรับของสังคม

Scroll to Top