ประกาศ กองทะเบียนพล

ita 2024

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้คะแนนและให้ข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร ผ่านช่องทาง ดังนี้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับข้าราชการตำรวจที่มีอายุราชการ 1 ปีขึ้นไป – https://itas.nacc.go.th/go/iit/pxcaxg แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ – https://itas.nacc.go.th/go/eit/pxcaxg

อ่านต่อ »
Scroll to Top