ติดต่อ กองทะเบียนพล

กองทะเบียนพล

: อาคาร 5 (ชั้น 6-8) สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

: 0-2205-2456 
: 0-2252-9234

: personneldivision@royalthaipolice.go.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ กองทะเบียนพล

: 0-2205-1719

: it.tabianpol@gmail.com

Scroll to Top