การเสนอเรื่องร้องเรียน ก.ร.ตร.

การเสนอเรื่องร้องเรียน ก.ร.ตร. (คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ)

         👉ทำได้โดยยื่นโดยตรง หรือ ส่งจดหมาย ระบุถึง “ประธาน ก.ร.ตร.” หรือ “กรรมการ ก.ร.ตร.”

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจเลขที่ 701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

         👉โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและลักษณะ ดังนี้
               🔹ชื่อ ที่อยู่ หรือช่องทางติดต่อผู้ร้องเรียน
               🔹ชื่อ หรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน
               🔹รายละเอียดและข้อเท็จจริงของการกระทำ
               🔹ใช้ถ้อยคำสุภาพ
               🔹ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน กรณีมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

Scroll to Top