แต่งตั้งคณะทำงานและแผนปฏิบัติการประหยัดนำ้ของกองทะเบียนพล