ทำเนียบข้อมูลแต่งตั้งตำรวจ

แต่งตั้งคณะทำงานและแผนปฏิบัติการประหยัดนำ้ของกองทะเบียนพล