แจ้งเวียนประกาศอาวุโส รอง สว. - ผกก. วาระ 58 ครั้งที่ 2 
 การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(กอส.) รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 การบรรจุทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่ง สกพ.ที่ 146/2558 และ 147/2558
 ประกาศอาวุโส รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. วาระ 58 ครั้งที่ 1 
 การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เป็นกรณีพิเศษให้แก่ ด.ต.ที่จะเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 การขึ้นทะเบียนกองประจำการเป็นพิเศษ