๔. วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

    ๔.๑ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน

        หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเสนอหน่วยงานตนเอง

    ๔.๒ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

         ๔.๒.๑ ข้าราชการตำรวจเสนอตนเอง

         ๔.๒.๒ ผู้บังคับบัญชาเสนอข้าราชการตำรวจในสังกัด

          ๔.๒.๓ เพื่อนร่วมงานเสนอข้าราชการตำรวจในสังกัดเดียวกัน

          ๔.๒.๔ ประชาชนหรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอเช่น กต.ตร., ผู้นำท้องถิ่น,สมาคมหรือชมรมต่าง ๆหรือการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในระดับครัวเรือนเพื่อให้ความสำคัญต่อภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

 

๘. ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก

     ๘.๑ หน่วยงานระดับต่างๆ แจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

     ๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงานและหรือข้าราชการตำรวจให้ครบถ้วน

     ๘.๓ การสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังนี้

           ๘.๓.๑ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด บช.หรือหน่วยงานเทียบเท่า

                   หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ที่หน่วยงานอยู่ในสังกัด พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑

           ๘.๓.๒ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

                   หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑

           ๘.๓.๓ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า

                     หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑ 

           ๘.๓.๔ เมื่อครบกำหนดวันยื่นหน่วยงานเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                   ๘.๓.๔.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ บช. จัดประชุมเพื่อดำเนินการ

                              (๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงานระดับ บก. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                              (๒) ประเมินหน่วยงานระดับ บก. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีที่มีการร้องคัดค้านหน่วยงานที่เข้ารับการ  สรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

                              (๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นที่สุด

                              (๔) รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและมอบประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติต่อไป

                   ๘.๓.๔.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ ตร. จัดประชุมเพื่อดำเนินการ

                              (๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.  ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                              (๒) ประเมินหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีที่มีการร้องคัดค้านหน่วยงานที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

                              (๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นที่สุด

                              (๔) รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและมอบประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติต่อไป

     ๘.๔ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ให้ดำเนินการดังนี้

           ๘.๔.๑ ข้าราชการตำรวจเสนอตนเองเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๑ ให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวรายงานข้อมูลตามแบบ ผนวก ก พร้อมเอกสารและหลักฐานตาม ผนวก ก/๑ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

           ๘.๔.๒ ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือประชาชน หรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอข้าราชการตำรวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๒ – ๔.๒.๔ ให้ผู้ที่เสนอข้าราชการตำรวจเขียนแบบเสนอชื่อข้าราชการตำรวจตาม ผนวก ข และให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเสนอชื่อเขียนแบบรายงานข้อมูลตาม ผนวก ค ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจดังกล่าวอาจแนบเอกสารหลักฐานตาม ผนวก ค/๑ หรือให้ผู้ที่เสนอชื่อรับรองข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลตาม ผนวก ค แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

           ๘.๔.๓   ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้มีการรายงานข้อมูล หรือเขียนแบบเสนอชื่อพร้อมกับเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการที่ข้าราชการตำรวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วนำเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการระดับ ตร.

                   นายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร., ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ,หน.นรป.,  ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป., ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ ตร.ให้มีการรายงานข้อมูล หรือเขียนแบบเสนอชื่อพร้อมกับเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการที่ข้าราชการตำรวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาผ่านกองบัญชาการศึกษา

            ๘.๔.๔ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการคณะกรรมการตามข้อ        ๘.๔.๑ – ๘.๔.๓ รวบรวมและเสนอแบบรายงานและเอกสารหลักฐานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   (๑) ผบ.หมู่ – รอง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวน – พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งเทียบเท่า ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ กก.       ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด ยกเว้น สว. – รอง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

                   (๒) ผกก. – รอง ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ – พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมถึง สว. – รอง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า     ที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๓) ผบก. – รอง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมถึง รอง ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน  ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๔)   ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจำ     สง.ผบ.ตร. และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ ตร.

                   (๕) ข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ บก. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก.  ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๖) ข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ บช. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช.  ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๗) ข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ ตร. รวมทั้งนายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร., ที่ปรึกษา (สบ ๑๐),หน.นรป., ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป., ผบช.ประจำ       สง.ผบ.ตร. และ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร.

    ๘.๕ เมื่อครบกำหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ กก. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้

         ๘.๕.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๑) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

         ๘.๕.๒ ประเมินข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                  (๑) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้แก่ สถานีตำรวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล., บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม.         ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๑

                  (๒) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้อ ๘.๕.๒ (๑) ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒

                  (๓) กรณีมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

          ๘.๕.๓ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก.

     ๘.๖ เมื่อได้รับรายงานผลการดำเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้อ ๘.๕.๓ แล้วให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บก. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้

           ๘.๖.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้อ ๘.๕.๒ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บก. เป็นที่สุด

           ๘.๖.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๒) และ (๕) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

           ๘.๖.๓ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                   (๑) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้แก่ สถานีตำรวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล.,    บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม.   ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๑

                   (๒) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้อ ๘.๖.๓ (๑) ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒

                   (๓) กรณีมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อ       คณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

          ๘.๖.๔ รายงานผลการประเมินตามข้อ ๘.๖.๓ ต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ยกเว้น หน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้คณะกรรมการฯ ระดับ บก. รับรองผลการประเมินโดยไม่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บก.ในสังกัด          สง.ผบ.ตร. เป็นที่สุด

     ๘.๗ เมื่อได้รับรายงานผลการดำเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๔ แล้วให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้       

           ๘.๗.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๓ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บช. เป็นที่สุด

           ๘.๗.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๓) และ (๖) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

          ๘.๗.๓ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบ ผนวก ง/๒ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

            ๘.๗.๔ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๗.๓ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บช. เป็นที่สุด

     ๘.๘ เมื่อครบกำหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ ตร. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้

           ๘.๘.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๔) ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

          ๘.๘.๒ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบ ผนวก   ง/๒ ยกเว้นข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช. ให้ประเมินตามแบบ ผนวก ง/๓ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อ  คณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการประเมินด้วย

           ๘.๘.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๘.๒ และให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับ ตร.เป็นที่สุด

            ๘.๘.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

     ๘.๙ เมื่อครบกำหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. ดำเนินการดังนี้

           ๘.๙.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๗) ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

           ๘.๙.๒ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยประเมินตามแบบ ผนวก  ง/๒ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

           ๘.๙.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๙.๒ และให้ถือผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. เป็นที่สุด

           ๘.๙.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

      ๘.๑๐ สำหรับกรณีข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการ หรือที่ไปช่วยราชการให้ดำเนินการดังนี้

             ๘.๑๐.๑ ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานระดับ บช. ลงมา ให้หน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ หรือให้หน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกฯ

             ๘.๑๐.๒ ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการระดับ ตร. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณา

             ๘.๑๐.๓ ข้าราชการตำรวจที่ไปช่วยราชการนอกสังกัด ตร. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปช่วยราชการเพื่อประกอบการพิจารณา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม