๐๐๐๙.๒๖๑/ว๒๘ กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
bullet orange right ตร. ที่ 0009.26/ว 66 ลง 25 ก.ย.57 แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
bullet orange right ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ
bullet orange right แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ