ผนวก ก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521

ผนวก ข กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ บำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช.

 

 

       คู่มือการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ2556PSK-Update


 
งานยศตำรวจ

        1. การขอพระราชทานยศ
        2. การแต่งตั้งยศตำรวจ
        3. การถอดยศ
        4. การออกประทวนยศ
        5. ร.ต.ต.เป็นกรณีพิเศษ
        เอกสารแนบ การออกประทวนยศ
        เอกสารแนบ ร.ต.ต.เป็นกรณีพิเศษ

 


 

งานเลื่อนเงินเดือน

        1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
        2. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
        3. การปรับระดับ ส.4เป็น ส.5
        4. การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ตร.ข้อ 13
        5. การลดจำนวนเงินเบิกลด
        6. หลักเกณฑ์ประเมินข้ามแท่ง
        ตัวอย่างคำสั่ง (ประเมินข้ามแท่ง)