bullet orange right ระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ พ.ศ.๒๕๕๖

bullet orange right  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗

bullet orange right สำเนาระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 4 การบรรจุ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

bullet orange right  หลักเกณฑ์การบรรจุทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

bullet orange right  ขอบเขตวิชาที่ใช้ทดสอบทายาท (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)