ยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล

                     กองทะเบียนพล ได้นำยุทธศาสตร์ของสำนักงานกำลังพล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทะเบียนพล มาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมและสนันสนุนการปฎิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานกำลังพล ไปสู่การปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑       :  การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์             :  ๑.๑ กระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ลยุทธ์                       ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของแต่ละหน่วยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์                :    ๑.๒ ข้าราชการตำรวจมีสมรรถนะสูงในการปฎิบัติหน้าที่และนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ
กลยุทธ์                                       พัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์มีความสะดวกง่ายดายต่อการจัดเก็บข้อมูลและสามารถพัฒนา
                                                        ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒       :  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
เป้าประสงค์             :  ๒.๑ ความเข้มแข็งในกระบวนการบริหารจัดการหน่วย
กลยุทธ์                           ๒.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
                                       ๒.๑.๒ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
เป้าประสงค์             :  ๒.๒ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความชำนาญ และทักษะในการปฎิบัติงาน
                                       ๒.๒.๑ เตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                                       ๒.๒.๒ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคลากรในระหว่างการปฎิบัติงานให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
เป้าประสงค์             :  ๒.๓ กระบวนการบริหารภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์                           ๒.๓.๑ ปรับปรุงพัฒนาคู่มือการปฎิบัติงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัย         
                                       ๒.๓.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานคู่มือการปฎิบัติงานที่กำหนด                       
                                       ๒.๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการปฎิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่างๆ
เป้าประสงค์             :  ๒.๔ มีการพัมนาและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์                           ๒.๔.๑ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจทุกระดับ                
                                       ๒.๔.๒ สร้างวัฒนธรรมองค์การโดยมีจิตสำนึกต่อการให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓       :  การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป้า
ประสงค์             :  ๓.๑ สร้างหลักประกันความเชื่อมั่นในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลยุทธ์                      พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์             :  ๓.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของกองทะเบียนพล
กล
ยุทธ์                      ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์             :  ๓.๓ ระเบียบ กฎ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์                      ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการพิจารณาความดีความชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔       :  การสร้างมาตรฐานสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์             :  ๔.๑ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการ
กลยุทธ์                              ๔.๑.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่ดีแก่ผู้บริการ
                                          ๔.๑.๒ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ                                           
เป้าประสงค์             :  ๔.๒ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศและฐานข้อมูลในการปฎิบัติงาน
กลยุทธ์                              ๔.๒.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
                                          ๔.๒.๒ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฎิบัติงาน