ผู้บังคับการกองทะเบียนพล


พล.ต.ต.วันชัย  อยู่แสง

ผบก.ทพ.

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
IMAGE ปันรักษ์ … ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่คือร้าน … ที่ให้โอกาส
หนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ จาก “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” โดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ Read More...
IMAGE รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.) เป็นกรณีพิเศษ
รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.) เป็นกรณีพิเศษ รายเอียดเพิ่มเติม ตามลิงก์ด้านล่าง https://www.chapanakit-rtp.org/mainnews/news/99 Read More...
IMAGE ผบก.ทพ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ ๐๗ มี.ค.๖๕
พล.ต.ต.วันชัย อยู่แสง ผบก.ทพ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๐๗ มี.ค.๖๕           Read More...
IMAGE ผบก.ทพ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ ๐๗ มี.ค.๖๕ (2)
พล.ต.ต.วันชัย อยู่แสง ผบก.ทพ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๐๗ มี.ค.๖๕           Read More...

๔. วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

    ๔.๑ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน

        หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเสนอหน่วยงานตนเอง

    ๔.๒ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

         ๔.๒.๑ ข้าราชการตำรวจเสนอตนเอง

         ๔.๒.๒ ผู้บังคับบัญชาเสนอข้าราชการตำรวจในสังกัด

          ๔.๒.๓ เพื่อนร่วมงานเสนอข้าราชการตำรวจในสังกัดเดียวกัน

          ๔.๒.๔ ประชาชนหรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอเช่น กต.ตร., ผู้นำท้องถิ่น,สมาคมหรือชมรมต่าง ๆหรือการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในระดับครัวเรือนเพื่อให้ความสำคัญต่อภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

 

๘. ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก

     ๘.๑ หน่วยงานระดับต่างๆ แจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

     ๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงานและหรือข้าราชการตำรวจให้ครบถ้วน

     ๘.๓ การสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังนี้

           ๘.๓.๑ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด บช.หรือหน่วยงานเทียบเท่า

                   หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ที่หน่วยงานอยู่ในสังกัด พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑

           ๘.๓.๒ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

                   หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑

           ๘.๓.๓ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า

                     หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑ 

           ๘.๓.๔ เมื่อครบกำหนดวันยื่นหน่วยงานเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                   ๘.๓.๔.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ บช. จัดประชุมเพื่อดำเนินการ

                              (๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงานระดับ บก. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                              (๒) ประเมินหน่วยงานระดับ บก. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีที่มีการร้องคัดค้านหน่วยงานที่เข้ารับการ  สรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

                              (๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นที่สุด

                              (๔) รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและมอบประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติต่อไป

                   ๘.๓.๔.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ ตร. จัดประชุมเพื่อดำเนินการ

                              (๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.  ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                              (๒) ประเมินหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีที่มีการร้องคัดค้านหน่วยงานที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

                              (๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นที่สุด

                              (๔) รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและมอบประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติต่อไป

     ๘.๔ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ให้ดำเนินการดังนี้

           ๘.๔.๑ ข้าราชการตำรวจเสนอตนเองเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๑ ให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวรายงานข้อมูลตามแบบ ผนวก ก พร้อมเอกสารและหลักฐานตาม ผนวก ก/๑ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

           ๘.๔.๒ ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือประชาชน หรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอข้าราชการตำรวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๒ – ๔.๒.๔ ให้ผู้ที่เสนอข้าราชการตำรวจเขียนแบบเสนอชื่อข้าราชการตำรวจตาม ผนวก ข และให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเสนอชื่อเขียนแบบรายงานข้อมูลตาม ผนวก ค ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจดังกล่าวอาจแนบเอกสารหลักฐานตาม ผนวก ค/๑ หรือให้ผู้ที่เสนอชื่อรับรองข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลตาม ผนวก ค แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

           ๘.๔.๓   ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้มีการรายงานข้อมูล หรือเขียนแบบเสนอชื่อพร้อมกับเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการที่ข้าราชการตำรวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วนำเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการระดับ ตร.

                   นายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร., ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ,หน.นรป.,  ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป., ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ ตร.ให้มีการรายงานข้อมูล หรือเขียนแบบเสนอชื่อพร้อมกับเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการที่ข้าราชการตำรวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาผ่านกองบัญชาการศึกษา

            ๘.๔.๔ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการคณะกรรมการตามข้อ        ๘.๔.๑ – ๘.๔.๓ รวบรวมและเสนอแบบรายงานและเอกสารหลักฐานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   (๑) ผบ.หมู่ – รอง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวน – พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งเทียบเท่า ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ กก.       ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด ยกเว้น สว. – รอง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

                   (๒) ผกก. – รอง ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ – พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมถึง สว. – รอง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า     ที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๓) ผบก. – รอง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมถึง รอง ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน  ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๔)   ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจำ     สง.ผบ.ตร. และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ ตร.

                   (๕) ข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ บก. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก.  ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๖) ข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ บช. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช.  ที่ข้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัด

                   (๗) ข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อ ตร. รวมทั้งนายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร., ที่ปรึกษา (สบ ๑๐),หน.นรป., ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป., ผบช.ประจำ       สง.ผบ.ตร. และ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร.

    ๘.๕ เมื่อครบกำหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ กก. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้

         ๘.๕.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๑) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

         ๘.๕.๒ ประเมินข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                  (๑) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้แก่ สถานีตำรวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล., บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม.         ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๑

                  (๒) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้อ ๘.๕.๒ (๑) ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒

                  (๓) กรณีมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

          ๘.๕.๓ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก.

     ๘.๖ เมื่อได้รับรายงานผลการดำเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้อ ๘.๕.๓ แล้วให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บก. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้

           ๘.๖.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้อ ๘.๕.๒ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บก. เป็นที่สุด

           ๘.๖.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๒) และ (๕) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

           ๘.๖.๓ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

                   (๑) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้แก่ สถานีตำรวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล.,    บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม.   ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๑

                   (๒) ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้อ ๘.๖.๓ (๑) ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒

                   (๓) กรณีมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อ       คณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

          ๘.๖.๔ รายงานผลการประเมินตามข้อ ๘.๖.๓ ต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ยกเว้น หน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้คณะกรรมการฯ ระดับ บก. รับรองผลการประเมินโดยไม่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บก.ในสังกัด          สง.ผบ.ตร. เป็นที่สุด

     ๘.๗ เมื่อได้รับรายงานผลการดำเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๔ แล้วให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้       

           ๘.๗.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๓ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บช. เป็นที่สุด

           ๘.๗.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๓) และ (๖) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

          ๘.๗.๓ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบ ผนวก ง/๒ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

            ๘.๗.๔ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๗.๓ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บช. เป็นที่สุด

     ๘.๘ เมื่อครบกำหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ ตร. ประชุมเพื่อดำเนินการดังนี้

           ๘.๘.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๔) ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

          ๘.๘.๒ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบ ผนวก   ง/๒ ยกเว้นข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช. ให้ประเมินตามแบบ ผนวก ง/๓ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อ  คณะกรรมการฯ ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการประเมินด้วย

           ๘.๘.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๘.๒ และให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับ ตร.เป็นที่สุด

            ๘.๘.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

     ๘.๙ เมื่อครบกำหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. ดำเนินการดังนี้

           ๘.๙.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๗) ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

           ๘.๙.๒ ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยประเมินตามแบบ ผนวก  ง/๒ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. ให้นำการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

           ๘.๙.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๙.๒ และให้ถือผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. เป็นที่สุด

           ๘.๙.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

      ๘.๑๐ สำหรับกรณีข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการ หรือที่ไปช่วยราชการให้ดำเนินการดังนี้

             ๘.๑๐.๑ ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานระดับ บช. ลงมา ให้หน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ หรือให้หน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกฯ

             ๘.๑๐.๒ ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการระดับ ตร. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณา

             ๘.๑๐.๓ ข้าราชการตำรวจที่ไปช่วยราชการนอกสังกัด ตร. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจที่ไปช่วยราชการเพื่อประกอบการพิจารณา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ

จัดซื้อจัดจ้าง ปี 65

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒  (เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕)

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๕

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ใบประกาศเกียรติคุณ (ผ้าไหม) และวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ปี 64

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ใบประกาศเกียรติคุณ (ผ้าไหม) และวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการจ้างผลิตสื่อและบริหารสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าหลักคุมลิฟต์โดยสารประจำอาคารหมายเลข ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)

ประกาศ  กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าหลักคุมลิฟต์โดยสารประจำอาคารหมายเลข ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อใช้ในราชการกองทะเบียนพล จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารหมายเลข ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารหมายเลข ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานกำลังพล ตามโครงการขยายระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานกำลังพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารหมายเลข ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการเฝ้าระวังทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์ (Laser Printer) จำนวน ๕ เครื่อง ใช้ในราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับโทรศัพท์ประจำศูนย์ Call center ๑๕๙๙ ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบฐาน

ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จ้างพิมพ์ปกใสใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อใช้ในราชการกองทะเบียนพล)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน ๑ คัน
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่  
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารประจำอาคารหมายเลข ๕ ตร.

 ประกวดราคาก่อสร้างปล่องลิฟต์ พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารประจำอาคารหมายเลข ๕ ตร. 
    - เอกสารประกวดราคาจ้าง (e - bidding) 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ลง ๑๗ ต.ค.๕๙

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ลง ๑๗ ต.ค.๕๙ 

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ระกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ